jokesocool

News

LEO กางแผนปี 65 ปักหมุดโต 30-35%

“ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์” เปิดแผนปี 65 ตั้งเป้ารายได้ 4,700-4,800 ล้านบาท เติบโต 30-35% จากการขยายการให้บริการจธุรกิจหลัก การ M&A กับ “เวิลดิ์ แอร์ โลจิสติกส์” การเปิดให้บริการ LEO Self-Storage#2 China Town และบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่ 2 รวมทั้งขยายธุรกิจโดยการร่วมมือกับพันธมิตร “China Post” ล่าสุด บอร์ดอนุมัติออกหุ้นกู้แปลงภาพจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมแจก LEO-W1 ฟรี

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าการเติบโต 30-35% โดยจะมาจากธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ยังเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของการให้บริการอย่างครบวงจร ด้วยการเปิดให้บริการ LEO Self-Storage#2 China Town และบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่ 2 โดยในส่วนของบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่ 2 ของ YJCD นั้น จะตั้งอยู่ถนนบางนา กม.21 โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเกิดความล่าช้า เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันจนถึงสิ้นปี และจะพร้อมให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

และในปี 2565 บริษัทฯ และ China Post ยังมีแผนที่จะเพิ่ม Capacity ของสายการบิน China Post Airline ที่บินระหว่างกรุงเทพฯ-คุนหมิง โดยมีแผนที่เพิ่มเที่ยวบินและนำเครื่องบินขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันและส่งเสริมการเพิ่มยอดการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนให้มากขึ้น

ล่าสุด คณะกรรมการได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ มีอายุ 1 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 1,255 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกๆ 1 หน่วยจะได้รับวอร์แรนต์ LEO-W1 จำนวน 100 หน่วยฟรี โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่วอร์แรนต์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 22 บาทต่อหุ้น

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 255,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ ASEAN และนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตทางยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2565 ที่คาดว่าจะเติบโต 30-35% ส่วนเงินจากการออกวอร์แรนตฺ LEO-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวน 561,000,000 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมทางการเงินสำหรับขยายกิจการอื่นๆ และเป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ ในอนาคต

“บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแผนการทำข้อตกลงซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) นอกเหนือจากบริษัท เวิร์ลแอร์ โลจิสติกส์ จำกัด โดยมีแผนที่จะมองผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศในภูมิภาคเอเชีย เช่น เวียดนาม เเละอินโดนีเซีย ซึ่งจะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีความยั่งยืนให้บริษัทในระยะยาว” นายเกตติวิทย์ กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

You may also like...