jokesocool

News

สหภาพฯ รฟท.ร้อง ”ธปท.-ก.ล.ต.” สอบ 6 แบงก์รับจำนองโฉนดออกทับที่ดินรถไฟ

สหภาพฯรฟท.-แนวร่วมประชาชน ยื่น”ธปท.และก.ล.ต.ตรวจสอบธนาคารที่รับจำนอง ”โฉนดที่ดิน”ที่ออกทับที่ดินการรถไฟเขากระโดง

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สหภาพการแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) พร้อมด้วยนายสกลชัย ลิมป์สีสวรรค ทนายความอาสา แนวร่วมประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือ ประธานกรรมการ / กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงความโปร่งใสของธนาคาร ที่มีการนำโฉนดที่ดินที่ออกโฉนดทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) มาจดจำนองค้ำประกันสินเชื่อทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกับธนาคารทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นจำนวนมาก

พร้อมแนบสำเนา 1.คำพิพากษาศาลฎีกา จำนวน 2 ฉบับ2.สำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำนวน 1 ฉบับ 3.สำเนาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 4.มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5. สำเนาโฉนดที่ดินที่ธนาคารรับจำนอง 6. แผนที่แสดงแนวเขตที่ดินพิพาท

โดยข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1304 และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 13 บัญญํติว่า “ ทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี” ที่ดินบริเวณเขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยมีจำนวนเนื้อที่โดยประมาณ 5,083 ไร่

จากการตรวจสอบพบว่ามีการนำโฉนดที่ดินซึ่งออกโฉนดทับซ้อนกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาจดจำนองค้ำประกันสินเชื่อทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกับธนาคารทั้งในอดีตและปัจจุบันเป็นจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะมีผลกระทบต่อธนาคารในภายภาคหน้ากับหลักประกันที่รับจำนอง เนื่องจากหลักประกันที่รับจำนองเป็นสมบัติของแผ่นดินไม่สามารถยึดและไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดี จึงเป็นเรื่องที่อาจกระทบต่อธนาคารและมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ฝากเงิน นักลงทุน กลุ่มธุรกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน และอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศในระยะยาว

จึงจำเป็นที่ต้องขอคำชี้แจงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้โปรดกรุณาชี้แจงให้ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสาธารณะชนว่ากระทำดังกล่าวของธนาคารเป็นการกระทำผิดกฎหมาย หรือถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ และจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในธรรมาภิบาล ความสุจริต โปร่งใส ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า กลุ่มนักลงทุน กลุ่มธุรกิจ และประชาชนโดยรวม

โดย ข้อมูลที่มีการยื่นให้ตรจสอบ พบว่า ธนาคารได้มีการรับจดจำนองในพื้นที่เขากระโดง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในพื้นที่พิพาทโดยประมาณกว่า 137 ไร่ ได้แก่ 1. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรวม 9 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 80 ไร่

2.ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 8 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

3.ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 2 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่

4. .ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 3 โฉนดประมาณ 25 ไร่

5.ธนาคาร ออมสิน รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 5 โฉนด เนื้อที่โดยประมาณ 2 ไร่

6.ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ รับจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รวม 3 โฉนดประมาณ 1 ไร่

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business

You may also like...