jokesocool

News

ผู้ถือหุ้น UREKA ไฟเขียวออกหุ้นกู้ 1 พันล้าน

ผู้ถือหุ้นยูเรกา ดีไซน์ โหวตหนุนแผนออกหุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ขาย AO Fund และAO Fund 1 รองรับแผนขยายธุรกิจใหม่ เพิ่มโอกาสเติบโตเพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน “สุนิสา จิระวุฒิกุล” มั่นใจปี 65 เข้าโหมดเติบโตรอบใหม่ จากธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หลังอัปกำลังการผลิตเพิ่มเท่าตัว รองรับออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศ

น.ส.สุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 7 เม.ย.65 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้แปรสภาพ (Convertible Debenture) มูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund 1) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาแปลงสภาพที่คํานวณข้างต้นตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ณ ขณะนั้น บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ทําให้การคํานวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ

การระดมทุนครั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และความสามารถในการรองรับการขยายตัวในกลุ่มบริษัท (Scalability) และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 90,840,950.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 408,784,276.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,625,226.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,363,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้มีจำนวน 363,363,801 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 251,382,989 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้และใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้น 614,746,790 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 44.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบันหรือก่อนการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพรวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วทั้งจำนวนของบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร UREKA กล่าวอีกว่า แผนการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ เตรียมเพิ่มกำลังผลิตของบริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (A.P.W.) ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลให้โตขึ้นเท่าตัว จากปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 40% เพิ่มขึ้นเป็น 80% เพื่อรองรับออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศ สร้างฐานรายได้ให้มากขึ้น ผลักดันธุรกิจเข้าสู่โหมดการเติบโตรอบใหม่ จากปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานพลิกมีกำไรในรอบ 3 ปี โดยมีกำไรสุทธิ 19.56 ล้านบาท

ส่วนโครงการน้ำประปาของบริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด ซึ่งล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งหลังจากได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายน้ำประปาระยะเวลาสูงสุด 20 ปี คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นกว่า 80 ล้านบาทต่อปี โดยได้รับกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ตำบลหนองกะขะ และ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง UREKA เป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้สัมปทานในปี 2565 ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งพัฒนาแผนโครงการน้ำประปา พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนุนรายได้ประจำ (Recurring Income) เพิ่มขึ้น

You may also like...