jokesocool

News

ครม.ไฟเขียว ตั้งศาลภาษีอากร ว่าความคดีแพ่ง-ลดภาระคู่ความ

ครม.ไฟเขียว จัดตั้ง ศาลภาษีอากร พิจารณาคดีแพ่ง ลดภาระคู่ความในสองศาล

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติและรับทราบ ดังนี้

1.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและความเห็นของกระทรวงการคลังและคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

2.รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ

3.ให้สำนักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม สำนักงบประมาณ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ เป็นการกำหนดให้ศาลภาษีอากรซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีภาษีที่เป็นคดีแพ่งให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในส่วนคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากร

และให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวโดยอนุโลม

“เพื่อเป็นการลดภาระแก่คู่ความที่ต้องดำเนินกระบวนพิจารณาในสองศาล ลดกระบวนการพิจารณาในการสืบพยานหลักฐานในส่วนคดีอาญาของศาล

ซึ่งข้อเท็จจริงจะปรากฏในสำนวนคดีแพ่ง การใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษในคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากรไม่มีความแตกต่างกันจะดำเนินการโดยศาลชำนัญพิเศษด้านภาษีอากรที่มีผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญในกฎหมายภาษีอากรโดยเฉพาะ และคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว”

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ 1.กำหนดบทนิยามคำว่า “คดีภาษีอากร” ใหม่ และกำหนดให้ศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยให้คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากร

รวมทั้งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ให้กระทำเป็นพระราชกฤษฎีกา ตลอดจนให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวโดยอนุโลม

2.กำหนดให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลางโดยอนุมัติประธานศาลฎีกา มีอำนาจออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาในส่วนของคดีอาญาโดยต้องไม่ทำให้สิทธิในการต่อสู้คดีอาญาของจำเลยลดน้อยลงกว่าที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

3.แก้ไขเพิ่มเติมการทราบกำหนดนัดของศาลในคดีส่วนแพ่ง

4.แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ ฎีกา คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลในคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากร โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม รวมถึงให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับแก่การพิจารณาพิพากษาคดีดังกล่าวในศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษและศาลฎีกาโดยอนุโลมด้วย

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

You may also like...